Oda Kayıt İşlemleri

Ana Sayfa / Mevzuat / Oda Kayıt İşlemleri
Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası
2015-09-20
 • PDF İndir
 • Odamıza kayıt işlemleri aşağıdaki gibidir.

  Üyelik Şartları Nelerdir?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

  Odaya Kayıt için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1.Vergi levhasının fotokopisi

  2. Sicil Tasdiknamesi fotokopisi

  3.Nüfus cüzdanı fotokopisi

  4.4 adet vesikalık fotoğraf

  5.Vekil atanmışsa Vekaletname fotokopisi

   

  Üyenin Görevleri

  1. Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek, Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.
  2. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.
  3. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.
  4. Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

   

  Üyeliğin son bulması

  Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

  1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
  2. Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
  3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
  4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

  Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

   

  Odadan Üye Kaydını Sildirmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1.Dilekçe (Oda tarafından verilmektedir)

  2.Vergi Dairesinden işini terk ettiğine dair yazı veya yoklama fişinin fotokopisi

  3.Ölüm tutanağı veya veraset ilanı

  4.Üyenin belediye sınırlarına çıktığını belirtir belge(Nakil ilmühaberi)

  5.Şirket olarak faaliyet gösteriyorsa, vergi levhasının fotokopisi veya ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir yazı